Menu

Čo by mala začínajúca asistentka vedieť o podnikoch

Čo by mala začínajúca asistentka vedieť o podnikoch

Pri hľadaní práce nájdete pracovné ponuky od rôznych zamestnávateľov. Skôr než sa budete o niektorú z nich uchádzať, je dobré mať prehľad.

Po nástupe do nového zamestnania sa tak vyhnete trápnym situáciám vyplývajúcim z vašej neznalosti. (Pamätám si vlastné začiatky.) Keď vám na stole pristane zmluva od kolegu s poznámkou „dať podpísať štatutárom“, otázku Kto je štatutár? radšej nevyslovujte nahlas.

Naše národné hospodárstvo je v teoretickej rovine rozdeľované podľa viacerých kritérií, ktoré sa v praxi navzájom prelínajú. Ide o „suchú“ tému, ktorú nie je dôležité vedieť naspamäť. Pre asistentku je podstatné vedieť, kde má v prípade potreby hľadať korektné informácie.

Výstižné definície jednotlivých sektorov uvádza slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV:

PRIMÁRNY SEKTOR – úsek národného hospodárstva zahrnujúci poľnohospodárstvo, lesníctvo a ťažobný priemysel.
SEKUNDÁRNY SEKTOR – súbor spracovateľských odborov priemyslu.
TERCIÁRNY SEKTOR – odvetvie uskutočňujúce obeh a realizáciu materiálnych úžitkových hodnôt (služby, peňažníctvo, obchod, spoje...).
KVARTÁRNY SEKTOR – časť ekonomiky, do ktorej patrí školstvo, zdravotníctvo, veda, výskum a riadenie.
Pozor na často používané nesprávne označenie „kvartérny“. Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka ide o geologický pojem vzťahujúci sa na kvartér, obdobie štvrtohôr, alebo chemický pojem pre vyjadrenie obsahu štyroch zložiek.

Tu sa názory odborníkov začínajú rozchádzať, pretože niektorí štvrtou sférou končia.
Podľa Koišovej* do kvartárneho sektora patria služby typicky verejného charakteru (verejná správa, polícia, armáda). Pridáva aj KVINTÁRNY SEKTOR - sektor rozvojových služieb (školstvo, kultúra, telesná výchova, zdravotníctvo, sociálne služby atď.). 

Najviac eseročiek a akcioviek patrí do druhého a tretieho sektora.

Podľa získavania a používania peňažných zdrojov sa môžeme na podniky pozrieť nasledovne:


obr.: Ing. Viera Bestvinová, PhD. (z prednášok Podnikové hospodárstvo, MTF STU, ak. rok 2018/2019)

Podniky ziskové súkromné: živnosť, v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., j.s.a., družstvo
Podniky ziskové verejné: spoločnosti, v ktorých má väčšinový podiel štát
Podniky neziskové súkromné: nadácie, štátom uznané cirkvi, súkromné školy
Podniky neziskové verejné: polícia, armáda, obce, štátne školy

Štatutárne orgány jednotlivých obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka:
- verejná obchodná spoločnosť - každý zo spoločníkov, pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje inak;
- komanditná spoločnosť - komplementári, pokiaľ zo spoločenskej zmluvy nevyplýva niečo iné;
- spoločnosť s ručením obmedzeným - jeden alebo viac konateľov;
- akciová spoločnosť - predstavenstvo; pokiaľ stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva;
- jednoduchá spoločnosť na akcie - predstavenstvo; ak stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva;
- družstvo - predstavenstvo.

Často prízvukujem, že znalosť legislatívy je pre asistentku nevyhnutná. K tejto téme dávam do pozornosti:
Obchodný zákonník
Finančná správa (rozkliknite si jednotlivé skupiny, rozšírite si prehľad)
Obchodný register Slovenskej republiky
Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (tzv. "tabuľkové platy", týka sa to aj miezd asistentiek starostov obcí)

Vďaka týmto informáciám spoznáte súvislosti, napríklad prečo ponúkaný plat na pozícii asistentky starostu obce bude vždy nižší ako ponúkajú majitelia eseročiek. Ako som už viackrát spomínala, pre asistentku je najvýhodnejšie dostať sa do súkromnej ziskovej spoločnosti. Okrem toho, že vo verejnej správe sú mzdové podmienky obmedzované zhora, istotu zamestnania tam človek častokrát má iba do konca volebného obdobia. Na druhej strane, práca v štátnom sektore môže byť zaujímavou a obohacujúcou skúsenosťou, na ktorej môžete stavať v ďalších zamestnaniach.

Absolventky, ktoré si hľadajú prácu prvýkrát, chcem upozorniť na inzerujúce personálne agentúry. Treba dať pozor najmä pri zasielaní motivačného listu, aby ste sa nepomýlili a nezačali písať, že ste veľa počuli o ich úžasnej firme a ste pre nich tá pravá, lebo rada pracujete s ľuďmi. Občas sa stáva, že zverejnia inzerát priamo do ich spoločnosti, napríklad na pozíciu personálneho konzultanta. Ale prioritne hľadajú ľudí do iných firiem. Preto si veľmi dobre čítajte pracovné ponuky. Ak nie je uvedené, čím sa zaoberá firma, pre ktorú agentúra hľadá asistentku, nebojte sa na to spýtať skôr než tam zašlete životopis. Názov firmy nežiadajte, to vám zrejme povedia až na osobnom pohovore. 

Vzdelávajte sa, nasávajte informácie a stávajte sa odborníčkami. Údelom asistentky je vedieť z každého rožku trošku, z dlhodobého hľadiska to však neprináša úspech. Môžete žiariť medzi dvadsiatkou a tridsiatkou, a možno ešte aj v tridsaťpäťke, ale snažte sa špecializovať. So zvyšujúcim sa vekom bude čoraz ťažšie nájsť si prácu asistentky. Dievča pre všetko si každý vyberie radšej mladšie. Všeobecný rozhľad jedného dňa stačiť nebude. Musíte v niečom vynikať. Myslite na to už dnes.

*Koišová, E. 2011. Verejná ekonomika a verejný sektor. In: Habánik, J., Koišová, E.: Regionálna ekonomika a politika. In: Habánik, J., Masárová, J. Zmeny v odvetvovej štruktúre ekonomiky SR. In: Sociálno-ekonomická revue. Trenčín: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 02-2013. ISSN – 1336-3727. [cit. 2019-09-08] Dostupné na internete: https://fsev.tnuni.sk/revue/archive/REVUE-2013-02.pdf

foto: Edhar Yuralaits

Napíšte komentár